18 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek
Grupa tematyczna: Obliczanie, rozliczanie i opłacanie składek Data ostatniej zmiany: 31 stycznia 2012 r.
Opis sprawy
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wydawane jest na wniosek płatnika składek przez właściwą dla miejsca prowadzenia działalności Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS.
Dla podmiotów, które nie są płatnikami składek, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , organem do wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że podmiot nie figuruje w Centralnym Rejestrze Płatników, jest I Oddział ZUS w Warszawie, gdy podmiot nie ma siedziby w Polsce (np. firma zagraniczna) lub właściwa, z uwagi na miejsce siedziby w Polsce Terenowa Jednostka Organizacyjna ZUS.
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek potwierdza, że na dzień wydania zaświadczenia płatnik nie zalega z opłacaniem składek. Stan rozliczeń potwierdzany w zaświadczeniu jest ustalany na podstawie aktualnie zaewidencjonowanych na koncie płatnika danych z prawidłowo wypełnionych i przekazanych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jak też dokonanych wpłat, które zostały zidentyfikowane i zaewidencjonowane. na koncie płatnika, do dnia wydania zaświadczenia.
Nie ma żadnej granicznej kwoty minimalnej, która stanowiąc zadłużenie, uzasadniałaby wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.
Płatnik składek korzystający z ulg (np. odroczenie płatności lub zawarcie układu ratalnego) może otrzymać na wniosek zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, jeżeli w terminie wykonuje postanowienia podpisanej umowy w sprawie ulgi. W zaświadczeniu jest podawane potwierdzenie faktu korzystania z ulgi.
Została uruchomiona usługa umożliwiająca potwierdzanie autentyczności zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanych po 3 kwietnia 2009r. Usługa jest bezpłatna, dostępna on-line pod adresem https://ssl.zus.pl/zn.

Cechy wydawanego zaświadczenia o niezaleganiu.
Zaświadczenia o niezaleganiu wydawane są płatnikom składek przez Terenowe Jednostki Organizacyjne ZUS na centralnie drukowanym blankiecie, który jest drukiem ścisłego zarachowania i posiada stosowne zabezpieczenia, przede wszystkim zawiera 2-literowy numer serii i 7-cyfrowy kolejny numer.
Wydawane płatnikowi zaświadczenie oznaczone jest indywidualnym 18 znakowym numerem i powinno być opieczętowane pieczęcią z godłem, pieczątką wydającej zaświadczenie Terenowej Jednostki Organizacyjnej ZUS i imienną pieczątką służbową oraz podpisane przez osobę upoważnioną.
Wymagane dokumenty
Formularz Wniosku płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, dostępny jest w Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl
Oddziały ZUS przyjmują również wnioski w formie pisemnej, innej niż formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, konieczne jest jednak podanie w nim danych identyfikacyjnych płatnika składek, zgodnych ze zgłoszeniem płatnika składek, jak też sposobu odbioru zaświadczenia.
Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek należy złożyć we właściwej terenowej jednostce ZUS lub przesłać listem poleconym na jej adres. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą (zgodnie z dyspozycją określoną we wniosku).
Wniosek ten można również wypełnić i wysłać przy pomocy ,Elektronicznego Urzędu Podawczego (wymagane jest posiadanie Bezpiecznego Podpisu Elektronicznego).
Zaświadczenie może zostać odebrane osobiście przez płatnika na podstawie stosownego dokumentu (np. dowodu osobistego) lub upoważnioną osobę - na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez płatnika składek do odbioru dokumentu.
Terminy
ZUS wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Gdy zachodzą przyczyny uniemożliwiające wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Terenowa Jednostka Organizacyjna wydaje płatnikowi decyzję o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.
Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, w terenowej jednostce ZUS
Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek przysługuje odwołanie do sądu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585,) w związku z postanowieniami art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Poprzez Internet:

www.zus.pl

drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej