18 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Zgłoszenie/wyrejestrowanie do/z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny ubezpieczonego
Grupa tematyczna: Zgłaszanie płatników składek oraz zgłaszanie poszczególnych osób do właściwych ubezpieczeń Data ostatniej zmiany: 1 kwietnia 2010 r.
Opis sprawy
Na płatniku składek ciąży obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej.

Za członka rodziny - do celów ubezpieczenia zdrowotnego - uważa się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
 • małżonka,
 • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny - jeśli nie są oni osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, ani osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

  Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić płatnika składek o nabyciu lub utracie uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o zmianach lub błędach w podanych wcześniej danych członka rodziny.

  W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członka rodziny ubezpieczonego, płatnik składek sporządza i przekazuje do ZUS dokument:

  ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.

  Uwaga!
  W przypadku konieczności zmiany lub korekty danych członka rodziny ubezpieczonego, płatnik zgłasza zmianę lub korektę tych danych poprzez dokonanie wyrejestrowania członka rodziny - z nieaktualnymi/błędnymi danymi i zgłoszenie go z aktualnymi/prawidłowymi danymi.
 • Wymagane dokumenty
  Formularz zgłoszeniowy (na którym dokonuje się zgłoszenia lub wyrejestrowania członka rodziny ubezpieczonego dla celów ubezpieczenia zdrowotnego):

  ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego.
  Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
  Zgłoszenie/wyrejestrowanie członka rodziny należy przekazać do ZUS - w formie obowiązującej danego płatnika składek, tj.:

  • elektronicznie - poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego
   - obowiązkowe dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób,

  • w formie papierowej:
   - na formularzach dostępnych w każdej jednostce organizacyjnej ZUS lub
   - na formularzach dostępnych w wersji do wypełnienia i/lub wydruku na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl lub
   - na wydrukach z oprogramowania udostępnionego przez Zakład
   za pośrednictwem poczty, osobiście lub przez przedstawiciela w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej według siedziby płatnika składek - dla płatników rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób.


  Uwaga!
  Zakład może żądać od płatnika składek ponownego złożenia zgłoszenia do ubezpieczeń, jeżeli zgłoszenie takie nie zostało zidentyfikowane w systemie informatycznym ZUS.
  W uzasadnionych przypadkach Zakład może upoważnić płatnika składek rozliczającego składki za więcej niż 5 osób do przekazywania dokumentów, w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku lub na informatycznych nośnikach danych, z oprogramowania.
  Terminy
  Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny (na formularzu ZUS ZCNA) - w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (z tytułu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego - przez danego płatnika).

  Płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego (także na formularzu ZUS ZCNA) - w terminie 7 dni od:

 • dnia ustania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (w trakcie okresu, w którym ubezpieczony zgłoszony jest do ubezpieczenia przez danego płatnika),
 • dnia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego (przez danego płatnika).
 • Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
  Dodatkowe informacje można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (bezpośrednio lub telefoniczne) oraz na stronie internetowej www.zus.pl, m.in. w poradniku: "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych".
  Również w każdej jednostce organizacyjnej ZUS można otrzymać oryginalne formularze potrzebne do realizacji sprawy oraz bezpłatny program "Płatnik".
  Wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.
  Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm) - art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 5 pkt 3, art. 67 ust. 3, art. 74, art. 77 ust. 3.

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444).
  Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
  Dokumenty:

  ZUS ZCNA - zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego przekazywane do ZUS w formie papierowej - muszą być sporządzone wyłącznie na formularzach wg ustalonego wzoru dostępnych do pobrania w wersji oryginalnej w każdej terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu, w wersji do wypełnienia i/lub wydruku na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl lub w aktualnym programie udostępnionym przez Zakład.

  Aktualny program udostępniony przez Zakład: program "Płatnik" można otrzymać bezpłatnie w każdej jednostce ZUS - na płycie CD-ROM lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.
  Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
  Telefonicznie:

  Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

  Poprzez Internet:

  Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, z możliwością ustalenia jednostki ZUS właściwej według siedziby płatnika składek oraz inne materiały informacyjne, w tym poradniki (np. "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych") znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

  W jednostce ZUS:

  Wyjaśnienia w sprawie, aktualny program "Płatnik" (na płycie CD-ROM) oraz oryginalny formularz ZUS ZCNA można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek terenowych oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).
  drukuj opis sprawy

  POMOC

  TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  PLIKI DO POBRANIA
  Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
  Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

  Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
     Szukaj
  Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
  Słownik pojęć Słownik pojęć
  Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
  ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej