18 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
Sposoby załatwiania spraw dotyczących płatników
Przedmiot sprawy
Wyrejestrowanie płatnika składek
Grupa tematyczna: Zgłaszanie płatników składek oraz zgłaszanie poszczególnych osób do właściwych ubezpieczeń Data ostatniej zmiany: 21 maja 2014 r.
Opis sprawy
Płatnik składek, który: nie ma już obowiązku opłacania składek z jakiegokolwiek tytułu i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności lub pełnieniem roli płatnika z innego tytułu (tj. wyrejestrował już wszystkich ubezpieczonych z ubezpieczeń/ubezpieczenia oraz odpowiednio rozliczył i opłacił składki, do których rozliczenia i opłacenia był zobowiązany) - ma obowiązek wyrejestrować się jako płatnik składek, tj. przekazać do ZUS dokumentu ZUS ZWPA - wyrejestrowanie płatnika składek.

Uwaga dokumentu ZUS ZWPA nie składa osoba prowadząca działalność gospodarczą
Zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz.1178 z późn. zm.) osoby fizyczne prowadzące działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zawieszające lub zaprzestające wykonywanie pozarolniczej działalności jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej dokonują wyrejestrowania płatnika składek na formularzu CEIDG-1 - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - wniosek o wpis informacji o zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.
Formularz CEIDG-1 należy złożyć w organie ewidencyjnym (gminie). W sytuacji zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej ZUS sporządza z urzędu dokument ZUS ZWPA na podstawie danych z wniosku CEDIG-1, składanego jako zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej oraz kopii decyzji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji.
Wymagane dokumenty
Dokument zgłoszeniowy:

ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie płatnika składek
Miejsce i sposób złożenia sprawy oraz odbioru odpowiedzi
Wyrejestrowanie płatnika składek (ZUZ ZWPA) należy przekazać do ZUS - w formie obowiązującej danego płatnika tj:
  • poprzez przekaz elektroniczny w formie dokumentu elektronicznego utworzonego z oprogramowania interfejsowego - obowiązkowa dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób,

  • w formie dokumentu pisemnego albo w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego - dla płatników składek rozliczających składki za nie więcej niż 5 osób.


W przypadku przekazywania dokumentu ZUS ZWPA w formie dokumentu pisemnego albo w formie wydruku z oprogramowania dokument ten należy złożyć (bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty) w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na adres siedziby płatnika składek.
Terminy
Wyrejestrowania płatnika składek dokonuje się w terminie 14 dni od zakończenia prowadzonej przez siebie działalności lub ustania obowiązku opłacania składek z jakiegokolwiek innego tytułu i dokonania wszelkich rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności lub pełnieniem roli płatnika z innego tytułu.
Gdzie można znaleźć informacje związane ze sprawą lub pomoc merytoryczną
Dodatkowe informacje można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (bezpośrednio lub telefoniczne) oraz na stronie internetowej www.zus.pl, m.in. w poradnikach: "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych" i "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".
W każdej jednostce organizacyjnej ZUS można też otrzymać oryginalny formularz potrzebny przy realizacji sprawy.
Wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.
Podstawa prawna
art. 44 ust. 1 i art. 47a ust. 1-3. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j.Dz.U. z 2009r. nr.205, poz. 1585)
art. 74 - 77 i art. 85 - 87. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr.186, poz.1444).
Pliki/formularze do pobrania związane ze sprawą
Dokument ZUS ZWPA przekazywany do ZUS w formie papierowej może być sporządzany wyłącznie na formularzach wg ustalonego wzoru (tj. na oryginalnym formularzu pobranym w dowolnej jednostce ZUS) lub w aktualnym programie "Płatnik".

Aktualny program "Płatnik" można otrzymać bezpłatnie w każdej jednostce ZUS (na płycie CD-ROM) lub pobrać ze strony internetowej Zakładu.
Sposoby uzyskania pomocy przy realizacji sprawy
Telefonicznie:

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać telefonicznie w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek ZUS oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).

Poprzez Internet:

Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS, ich adresów i numerów telefonów oraz inne materiały informacyjne, w tym poradniki (np.: "Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych", "Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych") znajdują się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl.

W jednostce ZUS:

Wyjaśnienia w sprawie, aktualny program "Płatnik" (na płycie CD-ROM) oraz oryginalny formularz ZUS ZWPA można uzyskać w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz jednostek terenowych, ich adresów i numerów telefonów, z możliwością ustalenia jednostki ZUS właściwej według siedziby płatnika składek znajduje się na stronie internetowej Zakładu www.zus.pl).
drukuj opis sprawy

POMOC

TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

PLIKI DO POBRANIA
Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
   Szukaj
Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
Słownik pojęć Słownik pojęć
Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej