18 sierpnia 2017 r. serwisy:
e-Inspektorat.ZUS.pl - Serwis obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych e-Inspektorat

OGÓLNY

PŁATNIK SKŁADEK

UBEZPIECZONY

ŚWIADCZENIOBIORCA

LEKARZ

UE
Witamy w serwisie e-inspektorat.zus.pl  | Wyszukaj:
Aktualności Aktualności
Przewodnik po serwisie Przewodnik
po serwisie
Katalog tematyczny serwisów ZUS Katalog tematyczny serwisów ZUS
Co powinieneś zrobić, gdy... Co powinieneś zrobić, gdy...
Chcesz załatwić sprawę? Chcesz
załatwić sprawę?
O serwisie e-Inspektorat ZUS
Data ostatniej zmiany: 31 grudnia 2004 r.
Uwarunkowania
Główny cel e-Inspektoratu ZUS
Koncepcja funkcjonalna
Korzyści z wdrożenia
Realizacja


Uwarunkowania

Rada Ministrów 26 października 2004 r. przyjęła "Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005-2006" opracowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji na podstawie "Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006".

Według wytycznych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach, poprawa funkcjonowania urzędów centralnych i dostosowanie ich do wymagań społeczeństwa informacyjnego powinno być realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod reorganizacji kluczowych usług świadczonych przez instytucje publiczne na rzecz podmiotów prawnych i obywateli. Systemy informatyczne powinny zapewniać dostęp do informacji w sposób użyteczny i w zakresie zgodnym z potrzebami klientów, gwarantować integralność przesyłanych danych, niezbędną poufność oraz przetwarzanie informacji z zachowaniem aktualnych wymogów polskiego prawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzegając użyteczność Internetu jako sprawnego i łatwo dostępnego kanału dystrybucji informacji do klientów konsekwentnie od 1998 r. rozwija własne serwisy informacyjne. Kierując się wytycznymi dokumentu "Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006" przystąpił w 2004 r. do realizacji, zapisanego w "Strategii ZUS na lata 2004-2005", programu operacyjnego o nazwie "Wykorzystanie nowoczesnych środków technicznych do kontaktu ZUS z klientami"- pkt 3.2.3.

Głównym celem programu jest ograniczenie liczby wizyt klientów w jednostkach terenowych (TJO) ZUS oraz upowszechnianie informacji o obowiązujących przepisach dotyczących w szczególności ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz sposobu prawidłowej realizacji przez płatników składek ich ustawowych obowiązków. Wzrost satysfakcji klientów oraz poprawa jakości danych przekazywanych przez nich do ZUS.

Mamy nadzieję, że program poprzez stworzenie przyjaznej e-administracji w obszarze ubezpieczeń społecznych przyczyni się do podniesienia w Polsce poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

W związku z powyższym Departament Obsługi Klientów wspólnie z Gabinetem Prezesa ZUS opracowały projekt i przystąpiły do realizacji serwisu e-Inspektorat ZUS, ukierunkowanego na obsługę klientów ZUS, będących jednocześnie użytkownikami sieci Internet.

Główny cel e-Inspektoratu ZUS

e-Inspektorat ZUS jest serwisem, którego głównym celem jest ułatwienie klientom dotarcia do rzetelnej informacji i usług. Do jego zadań należy w szczególności:

 • informowanie o zasadach organizacji obsługi klientów w jednostkach terenowych,
 • udostępnianie informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw realizowanych przez jednostki terenowe ZUS,
 • wspomaganie klientów w realizacji spraw poprzez dostarczanie zgodnie z potrzebami poszczególnych grup użytkowników - informacji merytorycznych dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zgodnych przepisami prawa wspólnotowego,
 • udostępnianie klientom usług elektronicznych realizowanych przez dziedzinowe aplikacje ZUS,
 • monitorowanie potrzeb, oczekiwań oraz badanie poziomu zadowolenia klientów ZUS.

  Docelowo e-Inspektorat ZUS stanie się efektywnym system informacyjnym, wykorzystującym nowoczesną technologię informatyczną skojarzoną z procesami biznesowymi dotyczącymi obsługi klientów oraz zgromadzoną wiedzą merytoryczną Zakładu, przeznaczonym do obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami.

  e-Inspektorat ZUS zastąpił serwis www.zus.gov.pl oraz uzupełnił istniejące Internetowe Centrum Informacji składające się z serwisów: www.zus.pl, www.mojaskladka.zus.pl, www.mojaemerytura.zus.pl, o prezentację zasad przyjmowania i załatwiania przez ZUS spraw, których beneficjentami są płatnicy składek, ubezpieczeni, świadczeniobiorcy i lekarze. Zapewnia wspomaganie klientów w procesie załatwiania spraw poprzez udostępnianie oraz realizację usług elektronicznych, takich jak obsługa zapytań dotyczących:
 • sposobu załatwiania oraz organizacji obsługi spraw w jednostkach terenowych ZUS,
 • instalacji, konfiguracji, użytkowania programu "Płatnik", przesyłania dokumentów i odbierania potwierdzeń, przesłania dokumentów w formie elektronicznej.

  Zapewnia także ciągłe identyfikowanie potrzeb i oczekiwań użytkowników dotyczących jakości informacji merytorycznych, rodzajów i standardów świadczonych usług. Pozwala na badanie poziomu zadowolenia klientów ZUS, użytkowników sieci Internet.

  Koncepcja funkcjonalna

  Układ serwisu e-Inspektorat ZUS odzwierciedla preferencje użytkowników poprzez ukierunkowanie jego zawartości na sprawy dotyczące określonej grupy klientów i sposoby ich załatwienia przez ZUS. Systematyka publikowanych w nim treści opiera się na koncepcji "sprawy" jako konkretnego ciągu czynności (fizycznych, takich jak osobista wizyta w jednostce terenowej, oraz prawnych), które klient powinien wykonać w toku kształtowania swoich relacji z ZUS. Główną częścią serwisu są więc opisy tych czynności, wraz z kolejnością ich wykonywania i wzorami niezbędnych formularzy oraz system wspomagający rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez klientów drogą elektroniczną.

  Opisy spraw będą prezentowane łącznie z powiązanymi informacjami merytorycznymi (poradnikami, informatorami, ulotkami) z danego zakresu tematycznego, które często mają postać wielostronicowych opracowań lub aktów prawnych. Nie należą one jednak bezpośrednio do opisu samej sprawy, a ich obszerne przytaczanie w opisach procedur źle wpływa na przejrzystość informacji. Dlatego też będą one udostępniane równolegle do opisów sposobów załatwiania spraw w postaci odnośników.

  Istotną sprawą jest ujęcie udostępnianych informacji w profile, umożliwiające prezentowanie najważniejszych spraw poszczególnym grupom klientów Zakładu. Wybór profilu dostępny jest w nagłówku każdej strony i podkreślany przez zmieniającą się wraz z wyborem profilu grafikę nawiązującą do zakładek w kartotece.

  Korzyści z wdrożenia

  Przewidujemy, że wdrożenie serwisu e-Inspektoratu ZUS stworzy warunki do efektywnego wypełniania zadań Zakładu w następujących obszarach:

  1. Koncentracja na zaspokojeniu potrzeb klientów ZUS poprzez:
 • wdrożeniu jednolitego modelu obsługi klientów,
 • wprowadzenie nowych rodzajów usług.

  2. Dostosowanie organizacji ZUS do nowych zadań poprzez:
 • wprowadzenie efektywnego zarządzania wiedzą merytoryczną i procedurami obsługi klientów,
 • uruchomienie platformy systemowej umożliwiającej udostępnianie nowych usług elektronicznych,
 • scentralizowane zarządzanie usługami elektronicznymi.

  Wymienione działania pozwolą na przyśpieszenie "uczynienia z ZUS wzorowej instytucji publicznej".

  Realizacja

  Prezentowany serwis powstał dzięki osobistemu zaangażowaniu dyrektora Departamentu Obsługi Klientów i Rzecznika Prasowego, przy pełnej aprobacie Zarządu ZUS.

  Informacje merytoryczne przygotowują pracownicy komórek organizacyjnych Centrali ZUS. Przed publikacją treści informacyjne weryfikowane są pod względem redakcyjnym przez pracowników Gabinetu Prezesa ZUS.

  Założenia, koncepcja funkcjonalna, oprogramowanie skryptowe, bazy danych, struktura informacyjna, strona wizualna serwisu e-Inspektorat ZUS zostały zaprojektowane i wykonane przez pracowników Departamentu Obsługi Klientów.

  Zapraszamy do korzystania z e-Inspektoratu ZUS i wyrażania swoich opinii. Można je przesłać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce "Twoje prawa i obowiązki/Prześlij swoje uwagi".

 • POMOC

  TWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

  PLIKI DO POBRANIA
  Program "Płatnik" Program "Płatnik" Kliknij, aby przejść do strony pobierania programu "Płatnik"
  Formularze ZUS Formularze ZUS Kliknij, aby przejść do listy formularzy

  Jeżeli znasz symbol, którym oznaczono formularz, możesz go odszukać. Wpisz oznaczenie w poniższe okno i naciśnij "Szukaj"
     Szukaj
  Inne pliki Inne pliki Tutaj znajdziesz inne materiały (informatory, wydawnictwa, ulotki...) dostępne w postaci plików gotowych do pobrania
  Słownik pojęć Słownik pojęć
  Zapewnienie prywatności | Zapewnienie jakości | Regulamin Serwis RSS | Mapa | O serwisie | Szkolenia | Pomoc | Do góry
  ZUS - strona podmiotowa BIP Ustawa o dostępie do informacji publicznej Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej